Selasa, 14 Juli 2009

Pangajaran Ka-1 Kelas 10 Semester Ganjil

Ngaregepkeun Biantara (Menyimak Isi dan Bahasa Pidato)